GRACE พระคุณที่พระเจ้าประทานให้เราในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นของขวัญและข่าวดีที่ประเสริฐที่สุด ข่าวดีในองค์พระเยซูคริสต์นี้  นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ให้เคารพสักการะพระองค์ และรักใคร่ปรองดองซึ่งกันและกัน

CITY คริสตจักรของเราปราถนาที่จะตอบสนองความต้องการของคนในกรุงเทพฯ พระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าครอบคลุมทุกส่วนของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางสังคม ร่วมไปถึงมิติทางฝ่ายวิญญาณจิต

Church เราเชื่อว่า คริสตจักรคือพาหนะหลักที่พระเจ้าใช้ในการนำมาซึ่งความเป็นจริงของข่าวที่ประเสริฐยิ่งนี้  กลุ่มคริสตชนที่เชื่อในองค์ตรีเอกานุภาพเจ้า และในสิทธิอำนาจแห่งพระวจนะของพระองค์ รวมตัวกันทุกวันอาทิตย์เพื่อนมัสการพระเจ้า และเป็นครอบครัวที่ดูแลซึ่งกันและกัน

We are a Reformed and covenantal church body centered on the gospel of Jesus Christ as we live out the Missio Dei and seek the welfare of the city of Bangkok and beyond.