อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย  ฟีลิปปี 2:4
ที่ คริสตจักร GRACE CITY ความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแรงบันดาลให้เรารับใช้ผู้อื่น เราเป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่ต้องการสำแดงความรักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ต่อคนรอบข้าง โดยการประกาศข่าวประเสริฐว่าพระเจ้าเป็นใคร และพระองค์ได้ทรงกระทำอะไรเพื่อเรา
Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Philippians 2:4
At GRACE CITY we are compelled by the love of Christ Jesus to serve those around us. We’re a community of faith that seeks to love those around us through the good news of who God is and what he has done on our behalf.

communion_t_mills