ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้า จงปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความยินดี จงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลง   สดุดี 100: 1-2
ที่คริสตจักร GRACE CITY เรานมัสการร่วมกันทุกวันอาทิตย์ นอกจากนั้น คริสตจักรเห็นความสำคัญของการปลูกฝังชีวิตแห่งการนมัสการในสมาชิกทุกคนใน ทุกๆวัน เพราะเหตุว่า พระเจ้าทรงสร้างเราเพื่อนมัสการและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรารู้จักความรักของพระองค์ และนมัสการพระองค์ตลอดไป
Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness; come before him with joyful songs. Psalm 100:1-2
At GRACE CITY we gather each Sunday to worship God as a church community but we also want to cultivate lives characterized by worship of God throughout each day of the week. God has created us for worship. We were made to have a relationship with God – to know his love and worship him forever.

worship_guitar